Dirección.:
Documentación que debe presentarse para a creación das seccións deportivas.